Vanaf 10 kaartjes: gebruik de code “STOCKSALE” voor 25% extra korting! | Gratis verzending vanaf €45 euro in België

Algemene voorwaarden

1. Ondernemersgegevens

Ben & Simone met maatschappelijke zetel
Ferdinand Lousbergskaai 111 
9000 Gent 
België 
Tel: +32(0)494580004 
E-mail: hello@benensimone.com
BTW nummer: BE 0735.790.728

2. Algemene bepalingen

De e-commerce website van www.benensimone.com biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit de webwinkel online aan te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Koper”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van benensimone.com moet de Koper deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden al onze aannemingen of leveringen uitsluitend aan volgende voorwaarden, welke ook de voorwaarden zijn van de Koper. De eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan laat de andere clausules of delen ervan onverkort bestaan. De onderstaande hoofdingen zijn uitsluitend opgesteld voor het gemak van verwijzing en bepalen of beperken de algemene voorwaarden niet.

3. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ben & Simone niet. Ben & Simone is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ben & Simone is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ben & Simone. Ben & Simone kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. Prijzen

4.1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

4.2. Wanneer de Koper specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Koper om vooraf contact op te nemen met Ben & Simone. 

4.3. Offertes zijn steeds vrijblijvend. Ben & Simone is slechts gebonden door een bestelling nadat schriftelijk bevestigd werd dat de levering verzonden werd en respectievelijk klaar staat voor afhaling.

4.4. Ben & Simone heeft te allen tijden het recht om haar prijzen te wijzigen. 

5. Levering of afhaling

5.1. Indien gekozen wordt voor levering door de Verkoper op een door de Koper gekozen adres:

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Ben & Simone doet beroep op de leveranciers BPost en PostNL.

De levering van producten zal zo spoedig mogelijk geschieden en in principe uiterlijk op het verwachte tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald is dit binnen de dertig (30) dagen na ontvangst en aanvaarding van de bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De op de website vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Ben & Simone kan niet verantwoordelijk geacht worden voor vertragingen, beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via Bpost of PostNL. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen.

Op werkdagen worden bestellingen binnen de 24u verzonden. Zendingen naar België en Nederland hebben een gemiddelde levertijd van 1 tot 2 werkdagen (niet op feestdagen).

5.2. Indien gekozen wordt voor afhaling op het afhaalpunt (Ferdinand Lousbergskaai 111, 9000 Gent) van de Verkoper:

Het tijdstip waarop de producten kunnen worden afgehaald zal verduidelijkt worden in de individuele communicatie. Het product blijft gedurende dertig (30) dagen beschikbaar voor afhaling. Indien het product niet wordt afgehaald na dertig (30) dagen zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn en de betaalde koopprijs zal ingehouden worden door de Verkoper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding voor de verbreking van de overeenkomst.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij levering of afhaling moet door de Koper onverwijld worden gemeld aan de Verkoper.

6. Betaling

De Koper heeft de keuze tussen verschillende betaalmogelijkheden die kenbaar worden gemaakt op de webshop.

Ben & Simone is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Koper met betrekking tot bestellingen waarbij de Koper betrokken is. 

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de producten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

De Koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen. De Verkoper behoudt zich een retentierecht voor in geval van een onbetaald gebleven factuur.

8. Klachten

Klachten worden door Ben & Simone in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na de levering van de goederen gemeld worden via het e-mailadres hello@benensimone.com. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. 

9. Retourneren van de goederen

Wil je een omruiling of retour doen? Dit kan tot 14 dagen na ontvangst van de aankoop. Stuur een mailtje naar hello@benensimone.com en vermeld de reden, bestelnummer om een zo snel mogelijke afhandeling te garanderen.

Om alle klanten te beschermen en ervoor te zorgen dat alle retouren en omwisselingen eerlijk worden afgehandeld, kan Ben & Simone een terugbetaling, retour of ruil weigeren in sommige gevallen, zoals:

  • Producten die geschonden zijn
  • Producten die onvolledig zijn
  • Producten zonder ontvangstbewijzen
  • Producten die niet zijn schoongemaakt
  • Producten die verloren zijn gegaan of beschadigd zijn tot het punt waarop ze niet bruikbaar zijn

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 
Ben & Simone betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anders hebt ingestemd.

Ben & Simone kan immers niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de goederen tijdens het terugsturen. Wij zullen uw bestelling binnen de 30 werkdagen terugbetalen, met uitzondering van de aangerekende verzendingskosten.

10. Kortingscode

Indien u een kortingscode heeft ontvangen, kunt u deze in mindering brengen van het totaalbedrag van uw bestelling. Deze kortingscode is tijdelijk en beperkt bruikbaar en mag niet worden overgedragen. Het bedrag van de korting is altijd kleiner dan het bestelde bedrag. Ben & Simone verricht geen terugbetaling.

11. Overmacht

In geval van overmacht is Ben & Simone niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Ben & Simone haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de Verkoper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van de Verkoper (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers,…

12. Afbeeldingen

De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment van Ben & Simone afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw computer beeldscherm. 

13. Bescherming van uw privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Ben & Simone gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Meer informatie hierover lees je in onze Privacy Verklaring.

14. Auteursrecht

Op alle afbeeldingen van Ben & Simone rust auteursrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Ben & Simone, tenzij het gebruikt wordt voor productbeschrijvingen op de website of voor perspublicaties met duidelijke vermelding van onze merknaam. 

15. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.
Klachten dienen overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden kenbaar gemaakt te worden aan Ben & Simone op het e-mailadres hello@benensimone.com.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!